فكر مشق‌هاي نوشته شده نيست، سرمشق‌هاي نوشته شده است.

منطق بنيادين فكر، ص473

پژوهش های حکومتی

پژوهش‌هاي حكومتي تفكري سازمان يافته براي تعميق انديشه‌هاي حكومتي در زيرساخت‌هاي بنيادين حكومت است. اين انديشه‌ها بنا به ماهيت بحث‌ها به ريشه نظر دارند تا به روساختي. بنابراين هم روشنگرند و هم ممكن است با خوابگردي ذهن‌فريب همراه باشند و يا نحوه‌اي از خوداشتغالي عقلاني به شمار آيند.

     در فهم كتاب پژوهشهاي حكومتي دو اصل را بايد رعايت كرد: اول، انديشه حكومتي لازم است تا خرد به راستي در آن سير هدايت شود. دوم، در متن كشمكش حكومتي قرار گرفت و با فراز‌و‌نشيب‌هاي آن آشنا شد تا در عمل نوسات انديشه حكومتي روشن شود.

 درنگی درباره کتابها

?>