سيديونس ادياني

قلمرو اندیشه

فلسفه، تفکر، سیاست، حکمت

کارنامه آموزشی

1.عضو هیئت علمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی؛

2. گواهی فلسفه اسلامی از استاد سیدجلال الدین آشتیانی؛

3. گواهی عرفان نظری از عارف متأله محمد باقر ساعدی.

سوابق اجرایی

1. مدير دفتر مطالعات بنيادين حكومتي مركز پژوهش مجلس 1374-1380

2. مدیر دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش مجلس 1398-1399

3. مدیر دفتر مطالعات نمایندگان مجلس در مرکز پژوهش مجلس1375-1376

4. مشاور رئیس مرکز پژوهش مجلس 1390-1400

5. مدیر گروه فلسفه در مؤسسه فرهنگی حوزه مشهد 1371-1375

6. مدیر گروه مطالعات بنیادین حکومتی مرکز پژوهش مجلس 1383-1400

طرح‌های پژوهشی

1. تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران (1385-1387)

2. مدل‌های حکمرانی در قرآن کریم (1385-1387)

3. کانون‌های تفکر جهان (1387-1389)

4. آینده پژوهی جهان (1389-1393)

5.هوش مصنوعی و قانونگذاری (1393-1395)

6. منطق قانون و قانونگذاری (1396-1397)

7. آینده قانون و قانونگذاری (1395-1397)

8. فن حکمرانی (1397-1399)

کتب تألیفی

1. تأملاتی در فلسفه اولی، انتشارات مؤسسه امامت،‌ مشهد (1372)

2. مباحثی در منطق حکومتی، انتشارات قطره، تهران (1378)

3. تفکری در فلسفه دکارت، انتشارات نقش جهان،‌ تهران (1379)

4. بازاندیشی فلسفه کانت، انتشارات نقش جهان، تهران (1381)

5. فلسفه ذهن و معنی، انتشارات نقش جهان،‌ تهران (1381)

6. منطق بنیادین فکر، انتشارات نقش جهان،‌ تهران (1383)

7. بازشناسی فلسفه ابن‌سینا،‌ انتشارات نقش جهان، ‌تهران (1384)

8. پژوهش‌های حکومتی،‌ انتشارات نقش جهان،‌ تهران (1385)

9. تالار آگاهی و گواهی، انتشارات نقش جهان، تهران (1386)

10. رمزگشایی فلسفه هستی، انتشارات نقش جهان (1389)

11. گشایشی در جهان تفکر، انتشارات نقش جهان (1389)

12.ح کومت قانون، انتشارات نقش جهان (1390)

13. اصول فکر انسانی، انتشارات نقش جهان (1393)

14. قانون‌های بنیادین فکر، انتشارات نقش جهان (1395)

15. ایده انسان سیاسی (انتشارات نقش جهان، 1386)

16.ف هم حکمت انسانی، انتشارات نقش جهان (1398)

17. رساله فنون حکمرانی، انتشارات مهرتوکل (1397)

18. نقش عارف قدسی، انتشارات مهر توکل (1398)

19. اندیشه در فراسوی زمان، انتشارات مهر توکل (1398)

20. رساله هوش انسانی، انتشارات مهر توکل (1399)

21. رساله فلسفه هستی، انتشارات مهر توکل (1400)

22. رساله مسائل اساسی بنیادین حکومتی، انتشارات مهر توکل (1400)

23. معمای دانایی، انتشارات مهر توکل (1400)

کارنامه فکری

1. تئوری فهم‌پذیری، مجله کیهان اندیشه ش56، 1384

2. تئوری اتاق فکر، هفته نامه پگاه حوزه، ش129، 1383

3. تئوری شهر انسانی، نشر نقش جهان 1389

4. تئوری عدالت ذاتی، نشر نقش جهان1391

5. تئوری حرکت در فراسوی ماده، مجله اندیشه حوزه ش3، 1374

ایده‌های بنیادین

1.ایده فرهنگِ آموزش بیمار است، (روزنامه خراسان1371)

2.ایده انسان سیاسی (مرکز پژوهش‌ مجلس، دفتر مطالعات بنیادین حکومتی 1394)

3.ایده سیاست‌های مفاهمه‌ای در فن حکمرانی (انتشارات نقش جهان، 1396)

4.ایده دانایی و نادانی، سایت adyani.ir؛1394.

5.ایده فن حکمرانی (دفتر مطالعات بنیادین حکومتی 1396)

طراح و ناظر پنج پروژه بنیادین در مرکز پژوهش مجلس

1. پیامبران دولتمرد، سال نشر 1387، مرکز پژوهش‌های مجلس؛

2. تاریخ مجالس قانونگذاری در ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، سال نشر 1394 مرکز پژوهش مجلس؛

3. کانون‌های تفکر جهان، سال نشر1395 مرکز پژوهش مجلس؛

4. آینده پژوهی جهان (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سال نشر 1397 مرکز پژوهش مجلس؛

5. هوش مصنوعی و قانونگذاری، در دست چاپ.

هم‌کاری‌های بین‌بخشی پژوهشی با مركز پژوهش مجلس

1. تأسيس گروه مطالعات بنیادین حکومتی

2. تأسيس گروه مطالعات سیاست‌پژوهی

3. تأسيس گروه مطالعات آینده‌پژوهی

4. تأسيس میز انسان‌شناسی

5. تأسيس میز کانون‌های تفکر

6. تأسيس میز هوش مصنوعی و حكمراني

7. تأسيس میز اندیشه‌سازان و بنیادهای سیاستی

8. تأسيس میز کرسی‌های نافع