كارنامه فكري، علمي و پژوهشي

سيديونس ادياني، متولد 1343در لفور، واقع در سوادكوه مازندران است. 

    روح انديشه‌هايش در زمينه‌هاي فلسفه، سياست، تفكر و عرفان است. در فلسفه و عرفان شاگرد استاد سيد جلا‌ل‌الدين آشتياني و عارف متأله سيد محمد باقر ساعدي است. ايشان در پايان يك دوره تحصيلي در سال‌هاي (1360 تا 1370) موفق به دريافت گواهي فلسفه اسلامي و عرفان اسلامي شده است. وي در سال‌هاي(1374-13380)به مدت هشت سال يك دوره كامل منطق رياضي، فلسفه ذهن و فلسفه علم را در مركز پژوهش‌هاي دانش‌هاي بنيادين‌ گذرانده و هم اكنون عضو هيأت علمي، مشاور رئيس، مدير مطالعات بنيادين حکومتی و مدير دفتر مطالعات سياسي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مي‌باشند.

    از ايشان تاكنون پنج تئوري به شرح ذيل انتشار يافته است:

1-تئوري فهم‌پذيري، (1387) 

2-تئوري اتاق فكر، (1384)

3-تئوري شهر انساني، (1389)

4-تئوري عدالت ذاتي، (1391)

5-تئوري حركت در فراسوي ماده، (1374)

اين تئوري‌ها در مجله كيهان انديشه، روزنامه خراسان و نيز به كمك انتشارات نقش جهان و مهرتوكل به چاپ رسيده‌اند.

 در اين كارنامه فكري چند ايده بنيادين نيز وجود دارد:

1-ايده فرهنگ آموزش بيمار است، (روزنامه خراسان 1371)

2-ايده انسان سياسي، (مركز پژوهش‌ها 1394) 

3-ايده سياست‌هاي مفاهمه‌اي در فن حكمراني، (انتشارات نقش جهان، 1396)

4-ايده دانايي و ناداني، (1394)

5-ايده فن حكمراني،(دفتر مطالعات بنيادين حكومتي1396) 

       اين تئوري‌ها و ايده‌ها اغلب به زبان فني نوشته شدند و در عين حال با نگاه سقراطي و به سبك مامايي مسائل عميق و دقيق را فهم و طرح شده‌اند. آنچه كه درباره «فهم‌پذيري، تأمل در فلسفه عالي، آرمان‌هاي فلسفه و علم، تأملي بر فلسفه اولي، اتاقي براي فكركردن، نغمه زيبايي‌شناسي يا اتاق فكر و اصول حاكم بر كانون‌هاي تفكر» نوشته شده‌، خود نمونه بارز اين سبك از نگارش است.

    برخي از مباحث فكري در كنگره‌ها دنبال طرح شدند كه «حركت در فراسوي ماده، تفكري در گفتگوي تمدن‌ها، تفكري در حكمت متعاليه، اتاق فكر در صنعت و ضرورت ايجاد اتاق فكر در قواي سه‌گانه» را به شكل روشن طراحي كرده است.

    در روزنامه‌ها و سايت‌هاي مختلف چند موضوع اساسي مانند «داوري در معرفت بشري، فرهنگ آموزش بيمار است، همه مي‌مانند، زبان و گفتگوي فلاسفه و وزارت راهنماي ذهن و مغز» را طراحي و تبيين كرده است. 

    در مصاحبه‌هاي خود تلاش كرده كه «مسئله ذهن‌شناسي، هم‌انديشي با فيلسوفان، چيستي مفاهمه فلسفي، چرخش اتاق فكر در كشور، درست انديشيدن آموختني است، مسئله دانايي، باسوادي و ناداني» را در دستور تفكر قرار دهد.

   چند گروه و ميز مطالعاتي در مركز پژوهش‌هاي مجلس تأسيس كردند، كه عبارتند از: 

گروه مطالعات بنيادين حكومتي، 

گروه مطالعات سياست‌پژوهي، 

گروه گروه مطالعات آينده‌پژوهي

ميز انسان‌شناسي، 

ميز كانون‌هاي تفكر، 

ميز هوش واقعي و مصنوعي، 

ميز انديشه‌سازان و بنيادهاي سياستي

ميز كرسي‌هاي نافع.

   تاكنون 22كتاب از ايشان به نشر رسيده كه «تالار آگاهي و گواهي» جامع‌ترين اثر و «مسائل اساسي بنيادين حكومتي» جديد‌ترين آن است. كتاب تالار، طرحي كامل از يك دوره فلسفه فكر و ايده انسان سياسي با ارائه چند ايده بنيادين به فرهنگِ فكر سياسي تبديل شده است.

 عناوين كتب انتشار يافته:

1-تأملاتي در فلسفه اولي، انتشارات مؤسسه امامت،‌ مشهد (1372)

2-مباحثي در منطق حكومتي، انتشارات قطره، تهران (1378)

3-تفكري در فلسفه دكارت، انتشارات نقش جهان،‌ تهران (1379)

4-بازانديشي فلسفه كانت، انتشارات نقش جهان، تهران (1381)

5-فلسفه ذهن و معني، انتشارات نقش جهان،‌ تهران (1381)

6-منطق بنيادين فكر، انتشارات نقش جهان،‌ تهران (1383)

7-بازشناسي فلسفه ابن‌سينا،‌ انتشارات نقش جهان، ‌تهران (1384)

8-پژوهش‌هاي حكومتي،‌ انتشارات نقش جهان،‌ تهران (1385)

9-تالار آگاهي و گواهي، انتشارات نقش جهان، تهران (1386)

10-رمزگشایی فلسفه هستی، انتشارات نقش جهان (1389)

11-گشايشي در جهان تفکر، انتشارات نقش جهان (1389)

12-حکومت قانون، انتشارات نقش جهان، (1390)

13-اصول فكر انساني، انتشارات نقش جهان (1393)

14-قانون‌هاي بنيادين فكر، انتشارات نقش جهان(1395)

15-ايده انسان سياسي، (انتشارات نقش جهان، 1386)

16-فهم حكمت انساني، انتشارات نقش جهان(1398)

17-رساله فنون حكمراني، انتشارات مهرتوكل،(1397)

18-نقش عارف قدسي، انتشارات مهر توكل(1398)

19-انديشه در فراسوي زمان، انتشارات مهر توكل(1398)

20-رساله هوش انساني، انتشارات مهر توكل(1399)

21-رساله فلسفه هستي، انتشارات مهر توكل(1400)

22-رساله مسائل بنيادين حكومتي، انتشارات مهر توكل(1400)

    ايشان طراح و ناظر پنج پروژه بنيادين در مركز پژوهش‌هاي مجلس بوده كه به صورت اثري نفيس به چاپ رسيده‌اند. اين پژوهش‌ها عبارتند:

1-پيامبران دولتمرد، (1387)

2-تاريخ مجالس قانونگذاري در ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامي،(1394)

3-كانون‌هاي تفكر جهان، (1395) 

4-آينده پژوهي جهان، (مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، 1397)

5-هوش مصنوعي و قانونگذاري، در دست چاپ