پيام مغز رسانه و رسانه پوسته آن است. با اين ايده رسانه امروز هم بايد از مغز مراقبت كند و هم به دنبال نشان دادن رفتارها و كاركردهاي آن باشد.

     اكنون رسانه ملي در راهي مي‌رود كه پوسته بدون مغز برجاي مي‌ماند. اين رسانه نه پيام ناب را مي‌شناسد و نه دغدغه‌اي براي شناسايي دارد و در نتيجه به دنبال شناساندن چيزي مي‌رود كه خود از شناسايي آن بازمانده است.
     ايده و انديشه دو پيام بنيادين براي رسانه ملي به حساب مي‌آيند. اين دو پيام كه از متن آثار فكري و علمي يا از زبان متفكران و دانش‌مندان بيرون مي‌آيند، مورد غفلت رسانه ملي واقع شده‌اند. بنابراين رسانه ملي در موقعيت كنوني پوسته بدون مغز است كه ظرفيت دريافت و انتقال پيام را به مخاطب ندارد.