محبت عشق ورزيدن و دوستي‎كردن برپايه طبيعت وجودي است. در محبت عشق و دوستي به هم مي‎رسند و در نتيجه نهال محبت از نهادشان بيرون مي‎آيد.

     چرا امروزه همچنان بردامنه كوير محبت افزوده مي‎شود؟
    دور شدن از فطرت و پيدايي خشم و بي‎مهري نسبت به خود از عوامل رنج‎هاي بزرگ بشري محسوب مي‎شوند و به مرور خوشه‎هاي محبت را بر مي‎چينند.
    در جامعه امروز فطرت و سرشت انساني ناديده گرفته شده و خشم و بي‎مهري سايه افكنده و در نتيجه روح انساني مسخ شده است. اكنون با گذر زمان همچنان بر فرسايش انساني افزوده مي‌شود و طبيعت وجودي او از دستور مي‌افتد و به صورت طبيعي محبت انساني كه تلفيقي از عشق و دوستي بوده رخت بر مي‌بندد.