فرهنگ زيست محيطي چيست؟
آيا فرهنگ وجودي عناصر اين سازه را تشكيل مي‌دهد؟
آيا عناصر وجودي به معناي فطرت و سرشت وجودي است؟

چگونه اين واقعيت پيوسته به حقيقت از دستور افتاده است؟
اين عناصر چگونه و تا چه اندازه در سراي واقعيت‌ها حق حيات دارند؟
آيا ممكن است اين عناصر با بنيان‌هاي فرهنگي انسان مرتبط باشند؟
آيا سازمان محيط زيست به فرهنگ زيست محيطي توجه كرده است؟
چرا مسئله فرهنگ زيست محيطي در كشور از مد افتاده است؟
آيا تاكنون متوليان محيط زيست فاقد فرهنگ و انديشه زيست محيطي بوده‌‌اند؟
چرا اين اتفاق نامبارك در كشور رخ داده است؟
اكنون ما به لحاظ فرهنگ زيست محيطي در كجا واقع شده و به كجا مي‌رويم؟
آيا اميدي براي بهبود فرهنگ زيست محيطي در كشور وجود دارد؟
چرا سازمان محيط زيست با فرهنگ زيست محيطي قهر كرده و بناي آشتي ندارد؟
آيا در اين سازمان هسته‌اي به نام فرهنگ يا فرهنگ زيست محيطي به وجود آمد؟
آيا اين دغدغه وجود دارد؟
چرا در اين سازمان مسئله فرهنگ ناديده گرفته شده است؟
فهم فرهنگي در اين سازمان تا چه اندازه است؟
آيا در اين سازمان گرايش‌هاي فرهنگي اوليه به وجود آمده است؟
آيا ارتباطي بين تصورات اوليه فرهنگ زيست محيطي با فرهنگ ديني وجود دارد؟
چرا اين ارتباط در اين سازمان جدي گرفته نشده است؟
اين فقر فرهنگي از كجا و چگونه به وجود آمد؟
آيا ما در آستانه پايان زيست محيطي در كشور قرار داريم؟
آيا ممكن است اين فقر فرهنگي استخوان‌هاي زيست محيطي كشور را بسوزاند؟
آيا علل ناكارآمدي امروز سازمان محيط زيست ناشي از فقر فرهنگ زيست محيطي است؟
اين فقر تا چه اندازه در زيرساخت‌هاي محيط زيست اثر گذاشته است؟
آيا اثرگذاري آن مانند طاعون بوده است؟
آيا ممكن است در موقعيت كنوني سازه‌اي از محيط زيست از اين بيماري رنج نبرد؟
با وجود اين مشكل در زيرساخت‌هاي محيط زيست چه بايد كرد؟
آيا بايد اميد داشت؟
در وضع كنوني به چه چيزي مي‌توان اميد داشت؟
آيا تاكنون اين سازمان اميدي براي اميد داشتن ساخته‌ است؟
اگر كاري صورت نگرفته، چرا و چگونه بر بيهودگي‌ها اصرار مي‌ورزد؟
به هر حال از كجا آغاز كنيم و چه بايد كرد؟