بنياد رند سازمان علمي، پژوهشي و تحقيقاتي در امر سياستگذاري عمومي، امنيت ملي و بين‌المللي است. اين سازمان پس از جنگ جهاني دوم به وجود آمد كه ريشه تاريخي بيش از 60 سال دارد. نتايج تحقيقات علمي و پژوهشي بنياد رند قابل دسترس در آرشيو سايت عمومي آن است.

    بنياد رند سازمان يا نهاد غير دولتي است كه با هدف تصميم‌سازي و تجزيه و تحليل در عرصه سياست و امور تسليحات، سياستگذاري عمومي، امنيت و بين‌المللي فعاليت مي‌كند.
    بنياد رند در 14 مه 1948 همزمان با خاتمه يافتن جنگ جهاني دوم تأسيس شد. اين نهاد به كمك نيروي هوايي ارتش فدرال آمريكا و متناسب با نيازهاي علمي، فني، تحقيقاتي و نيز پژوهشي اين كشور تأسيس شده است.
اين بنياد با ايده‌هاي ابزاري به مديريت پروژه‌هاي دفاعي پرداخته است. رند از طريق روش و با استفاده از تفكيك مديريت پروژه ها در پروژه‌هاي خاص چنين روندي را پس از جنگ جهاني دوم در جهان مرسوم كرده است.
    بنياد رند در پيوند با شركت هاي چندمليتي تسليحاتي و مجتمع‌هاي صنعتي- نظامي در صدر كانون مديريت پروژه‌هاي دفاعي پنتاگون قرار گرفته است. توجه به اين بنياد موجب شد كه گام‌هاي بعدي را در عرصه نظامي و سياسي اساسي‌تر بردارد و دامنه فعاليت خود را توسعه ببخشد.
اين بنياد با روش به كارگيري ايده‌هاي ابزاري موجب تكامل مديريت و توسعه پروژه‌هاي دفاعي در آمريكا شده است. اين فرايند متأثر از موارد ذيل است.
1- توسعه همه جانبه مهندسي سيستم در صناعي دفاعي هوا- فضا و نيز مديريت در صنايع مهندسي فرايند.
2- وسعه ايده مديريت جديد در طراحي سازمان‌ها و تشكيل گروه‌هاي فعال.
3- تحول در دانش اطلاعات رسانه‌اي و ارتباطات شبكه براساس برنامه‌ريزي مديريت پروژه و سيستم‌هاي كنترل.
    بنياد رند سه پروژه مهم از عمليات خداوندگار، نبرد نرماندي و توسعه بمب اتمي را طراحي كرده كه اين پروژه‌ها در شمار حلقه‌هاي نظامي، فني و مهندسي برتر اين بنياد به حساب مي‌آيند.
    بنياد رند در نگاهي ديگر در مقطعي وارد حلقه‌هاي فكري و قدرت سياسي بوده است. با درك اين نكته شناخت منظومه قدرت و سياست رند مي‌تواند ما را به شناخت نقش اين انديشكده ذي‌نفوذ در آمريكا پيوند دهد. اين بنياد بين‌المللي هم نقش رايزني و مشاوره‌اي در سياستگذاري داخلي و خارجي آمريكا را برعهده دارد و هم از نفوذ قابل توجهي در جهت‌دهي سياستگذاري عمومي و نيز امنيت ملي اين كشور برخوردار است.
    انديشكده رند كارهاي پژوهشي و رايزني خود را در وراي هياهوي رسانه‌اي انجام مي‌دهد و امور خود را از طريق گروه‌هاي ذي نفوذ، شخصيت هاي تأثيرگذار احزاب سياسي، لابي‌هاي شركت‌هاي چند مليتي و نيز مجتمع صنعتي- نظامي پيش مي‌برد. اين فرايند به دنبال حساسيتي بوده كه در شكل‌دهي سياست امنيت ملي و بين‌المللي آمريكا وجود داشته است. ضمن اين كه تعدادي از اعضاي هيأت دولت آمريكا در اين دست انديشكده‌ها كادرسازي مي‌شوند. دولت از اين نخبگان فكري هم در آناليز پديده‌هاي سياستگذاري عمومي و امنيتي بهره‌مند مي‌شود و هم با اين منطق فكري ارتباط معقولي بين تئوري و عمل و نيز حوزه اجرايي و آكادميكي برقرار مي‌كند.
در انديشكده رند سه معيار براي نفوذ در عرصه سياستگذاري و اجرايي وجود دارد:
    الف) شبكه‌هاي ارتباطي كه از طريق رسانه‌ها، نخبگان در قدرت، احزاب، مجتمع‌هاي صنعتي- نظامي، شركت‌هاي چندمليتي و دانشگاه‌ها با هدف تأثيرگذاري بر منظومه قدرت براي تأثيرگذاري در فرايند شكل‌گيري سياست مي پردازد.
    ب) رايزني و مشاره كه با اعتبار سوابق علمي و پژوهشي و تحقيقاتي سعي مي‌كنند كه در فرايند شكل‌گيري سياستگذاري در دو بُعد داخلي و خارجي اثرگذار باشند.
    ج) جديت در پيگيري كه به لحاظ ارتباط حزبي، نهادي و سازماني در منظومه سياسي قدرت در كشور تأثيرگذار باشند. رند با ايجاد دفاتر و نمايندگي‌هايي در نقاط كليدي كشور آمريكا به مديريت پروژه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي ملي و بين المللي مي‌پردازد.
با اين حال در ميزان نفوذ رند مانند هركانون تفكر ديگر توجه به موارد ذيل لازم است:
1- روابط سازي و انعقاد قرارداد و پيمان‌كاري با بخش دولتي و خصوصي.
2- روابط منسجم و تأثيرگذار با نخبگان در منظومه سياسي قدرت.
3- فزايش سطح اعتبار و مقبوليت متخصصين در قدرت سياسي و افكار عمومي.
4- ارتقاي سطح عمومي، پژوهشي و تحقيقاتي گزارش‌ها و كتب اين بنياد.
5- جلب رضايت سياستمداران، قانونگذاران و ديگر نخبگان در قدرت سياسي.
6- تأمين منافع گروه‌هاي فشار و لابي‌ها و اتصال آنها با منافع ملي كشور.
7- انعكاس ميزان توفيق رند نزد مخاطبين و جامعه.
    سنجش شاخص‌هاي فوق در مورد بنياد رند نشان داده كه از بالاترين امتيازات در منظومه سياسي قدرت و جامعه سياسي برخوردار است.
    در مجموع دو ويژگي مهم از بنياد رند در مقايسه با كانون‌هاي تفكر ديگر به شرح ذيل بيان مي‌شود.
1- مديريت پروژه‌هاي تحقيقات فني و پژوهشي.
2- استقلال مالي، اعتبار علمي نزد مخاطبين، رايزني و مشاوره، در هم تنيدگي سازماني، حزبي، لابي با قدرت سياسي كشور، وزارتخانه‌هاي دفاع، امور خارجه، شوراي امنيت ملي، تقارن منافع با گروه‌هاي فشار، شركت‌هاي چندمليتي و مجتمع‌هاي صنعتي- نظامي موجب شد كه اين بنياد در رديف معتبرترين كانون‌هاي تفكر صاحب عنوان در آمريكا شود.
     بنياد رند از سال 1949 در بخش تحقيقاتي نيروي هوايي ارتش آمريكا فعاليت خود را آغاز كرد و هميشه دو موضوع مهم را در دهه‌هاي مختلف در دستور كار خود داشته است. يكي افزايش و ارتقاي قدرت تكنولوژي نيروي هوايي آمريكا و ديگر تهيه پيش‌نويس‌هاي سياستي براي سياستمداران آمريكايي بوده است..
    بنياد رند در دهه 50 طرح‌هايي را در خصوص سيستم دفاعي موشكي، توليد موشك‌هاي بالستيك و چگونگي پرتاب بمب اتمي به كنگره ارائه داد كه به تصويب رسيد و اجرايي شد. در همين دهه با مطالعات گسترده نخستين پايگاه فضايي آمريكا را بنيان نهاد و نيز سيستم هُشداردهنده در مقابل حملات موشكي شوروي سابق ابداع كرد و براي به كارگيري آن را فعال كرده است.
    اين بنياد در طول دهه 60 از نيروي هوايي ارتش جدا شد. رند در دو دولت كندي و جانسون (1961- 1969) پروژه‌هاي تحقيقاتي خود را در وزارت دفاع دنبال كرد. در اين دوران رابرت مك نمارا، كه از محققان برجسته اين بنياد بود طرح پروژه ‹‹انقلاب در امور نظامي›› را ارائه داد. اين طرح بر سياست‌هاي دفاعي، توليد تسليحات اتمي، توسعه ساختارهاي نظامي- ارتشي تمركز داشته است. اين محقق سياست ‹‹نابودسازي متقابل مطمئن›› را به وزارت دفاع ارائه داد كه آن در حوزه سياست خارجي آمريكا اجرايي شده است.
    در همين دهه كارشناسان رند، روش مطالعات دلفي را ابداع كردند كه موجب پيش‌رفت‌هاي علمي و تكنولوژي در حوزه نظامي و دفاعي آمريكا گرديده است.
    بنياد رند در دهه 70 پروژه‌هاي غير نظامي را بر مجموعه فعاليت‌هاي خود افزوده است. در اين ميان مي‌توان به راه‌اندازي «آينده‌پژوهي» اشاره كرد كه به سفارش شوراي ملي اطلاعات آمريكا اجرايي شده است. در اين دوره پروژه‌هاي ديگري مانند سناريوسازي، شبيه‌سازي رايانه‌اي و تحليل سيستم‌ها اشاره كرد كه با توفيقي همراه شده است.
    رند در طول جنگ سرد ‹‹دكترين سياست بازدارنده›› عليه شوروري سابق را ارائه كرد و در همان موقع اجرايي شده است. به طوري كه برخي معتقدند اجراي اين دكترين نقش اساسي در فروپاشي اتحاد جماهير شوروي سابق داشته است.
    در دهه 70 و 80 كه اتفاقات مهمي مانند جنگ ويتنام، تحريم نفت و ظهور انقلاب اسلامي ايران رخ داد، رند در بدنه سياستگذاري و تصميم‌گيري آمريكا نفوذ همه جانبه كرده است. در اين زمان ‹‹طرح دخالت نظامي در خليج فارس را با محوريت تسلط بر چاه‌هاي نفتي›› ارائه داد. اين طرح را مول سنتر كه از كارشناسان اين بنياد بوده ارائه داد كه در اوايل دهه 90 اجرايي شده است. اين بنياد در همين دهه ‹‹سند راهنماي دفاعي آمريكا›› كه دكترين برتر نظامي اين كشور بوده را ارائه داده كه هدف آن اين بود كه ايالات متحده چتر نظامي خود را در خليج فارس پهن كند.
    رند در سال 2000 در طراحي پروژه «قرن جديد آمريكايي» نقش اساسي داشته است. در سال 2007 طرح ‹‹ايجاد شبكه‌هاي مسلمان ميانه رو›› به كاخ سفيد ارائه داد كه موجب نفوذ ناتو به سمت شرق و به ويژه در آسياي مركزي و قفقاز شده است.
    اين بنياد در سال 2008 پرورژه ‹‹آسيب‌پذيري‌هاي سياسي، جمعيتي و اقتصادي ايران›› را به كاخ سفيد ارائه كرد كه به مطالعه فرضي حمله نظامي آمريكا به ايران پرداخته است.
    بنياد رند در اين دهه پيش‌رو «ايده رويارويي با قدرت‌هاي متخاصم چين، روسيه و ايران» را بدون نياز به جنگ طراحي كرده كه كاهش كاربرد نيروي نظامي موجب افزايش اهميت نيروي غير نظامي شده است. رند، تغيير دولت‌ها را با كاهش قدرت آنها در ترويج تحريم اقتصادي، اقدامات سياست تنبهي، عمليات‌هاي سايبري، عمليات اطلاعاتي مخفيانه، ترويج ايده‌هاي سياسي، محدود‌كردن روندهاي تجاري، اعمال محدوديت بر كالا و افراد و نيز حمايت از نيروها و احزاب سياسي رقيب متخاصم دانسته است.