اروپا باسواد بودن ظريف را مي‌داند و آمريكا از اين رخوت امتيازگيري مي‌كند.

 اين نكته تأمل‌برانگيز بر نگراني ارباب خرد و فكر افزوده كه مبادا ايشان در دامي از سياست گرفتار شوند و نتوانند با سلامت از آن عبور كنيد.
   ظريف به نيكي مي‌داند در جنگ دانايي با باسوادي به صورت طبيعي دانا مي‌برد و باسواد سرخورده مي‌شود. با وجود اين آيا مي‌توان از ظريف دانا سخن گفت كه عمري را در سراي باسوادي لنگر انداخته است؟
   ظريف براي التيام فقر دانايي بايد از ارباب فكر و خرد تغذيه كند و تصميمات ديپلماسي را به پشتوانه خرد سياسي و عقلانيت مدني و فكري بگيرد. آيا ممكن است ذهن باسوادي ايشان با مقياس دانايي ميزان شود؟ شما چه فكر مي‌كنند؟
    ظريف براي عبور از امر باسوادي ناگزير بايد از عقل مفاهمه‌اي در امر سياستي استفاده كند و از كارشناسي رو به مرگ دستگاه ديپلماسي دست بشويد. البته ايشان مي‌تواند با سياست‌انديشي جديد و ايجاد اصلاحاتي براساس تفكر كانوني در دفتر مطالعات وزارتخارجه با گردهم آوردن نخبگان فكري موجبات بازنگري در سياست‌هاي بنيادين را فراهم كند تا اين دفتر در وضعيت انديشه كانوني با تمامي وجود دستيار فكر سياسي و سياستي دستگاه ديپلماسي شود. در عين حال وضعيت كنوني اين دفتر بسيار نااميد كننده است و فقط كاركرد رسانه‌اي در قد و قواره مصرف رسانه‌اي بر عهده دارد.
    از نگاه ديگر ظريف سياستمداري رو به مرگ نيست و هنوز در عين باسوادي كورسويي از اميد سياسي و سياستي در لايه‌هاي وجوديش به چشم مي‌خورد. به نظر من اين اميد غنيمتي برجسته است و با آن مي‌توان اميد تازه‌اي به وجود آورد كه دستگاه ديپلماسي لااقل از امروز به بعد تصميمات سياسي و سياستي خود را براساس قابليت‌هاي تفكر كانوني بگيرد.