آيا فرهنگ انتخابات بيمار است؟
چرا بيماري در فرهنگ انتخابات نفوذ كرده است؟
 آيا در سازمان انتخابات فرهنگي وجود دارد؟

 اين فرهنگ از چه نوعي است؟
 آيا تلفيقي از مشاركت، ممارست، سياست‎ورزي و محبت عمومي است؟
 آيا در انتخابات ايده فضيلت، خير و سعادت وجود دارد؟
چرا اين ايده از دستور افتاده است؟
آيا ايده بنيادين فضيلت است؟
فضيلت چيست؟
آيا فضيلت، دانايي همراه با حكمت و خير است؟
آيا چيزي جايگزين فضيلت شده است؟
چه چيزي جايگزين اين ايده بنيادين شده است؟
با وجود اين چه چيزي جايگزين فضيلت شده است؟
جايگزين آن چه چيزي را مي‎جويد؟
 آيا به دنبال باسوادي است؟
 آيا با اين راهبرد مي‎توان در انتخابات راه ورودي پيدا كرد؟
آيا انتخابات نافع است؟
آيا انتخابات كنوني در شمار نافع بودن واقع شده است؟
چرا انتخابات كنوني از نافع‎بودن برافتاده است؟
 با وجود اين پرسيده مي‌شود كه هدف از برگزاري انتخابات چيست؟
 آيا براي مشاركت و بهره‎بردن از منافع عمومي است؟
چرا در انتخابات منافع عمومي دنبال نمي‎شود؟
 انتخابات چه هدفي را دنبال مي‎كند؟
آيا براي برگزيدن بهترين قانونگذار و مجري قانون است؟
آيا اين هدف با مدل‎هاي كنوني انتخابات تأمين مي‎شود؟
اگر اين هدف تأمين نمي‎شود چه اصراري كه ادامه يابد؟
اگر اين شيوه دنبال نشود، چه روشي بايد در دستور كار قرار گيرد؟
 آيا انسان امروز به نظام انتخابات تخصصي نياز دارد؟
 اين انتخابات چگونه تبيين و اجرايي مي‎شود؟
 آيا مي‎توان مجلس قانونگذاري را در سه لايه طراحي كرد؟
 آيا انتخابات استاني از انتخابات شهري مناسب‎تر است؟
آيا انتخابات شهري دستخوش منافع محلي مي‎شوند؟
 آيا از دغدغه ملي فاصله مي‎گيرند؟
 آيا با عبور از اين مدل مي‎توان از مدل كشوري سخن گفت؟
مدل انتخابات كشوري چگونه اتفاق مي‎افتد؟
آيا در اين مدل انتخابات برپايه كميسيوني برگزار خواهد شد؟
چگونه مي‎توان از نظام انتخابات تخصصي، نماينده متخصص و انتخاب تخصصي سخن گفت؟
آيا اين نظام انتخاباتي به عقل جمعي معطوف است؟
چه ملاكي براي سنجش انتخابات وجود خواهد داشت؟
 آيا عقل سياسي سنجش اول است؟
آيا ممكن است آشنايي با قانون اساسي سنجش دوم به حساب آيد؟
 اگر اين دو فرض درست باشد آيا ممكن است كه آشنايي با تاريخ پارلمان و ادوار قانونگذاري كشور سنجش سوم محسوب شود؟
آيا نماينده بايد دانا و متخصص باشد؟
 چگونه تخصص نماينده سنجيده مي‎شود؟
 آيا نماينده بايد نامزد كميسيوني باشد؟
آيا نسبت به عضويت كميسيون بايد تخصص داشته باشد؟
 آيا شرط عضويت ‎داشتن تخصص است؟
آيا علاوه بر باسوادي نامزد دانايي را مي‎توان ملاك سنجش قرار دارد؟
چگونه اين اصل معيار سنجش مي‎شود؟
 آيا لازم است از يك استاد تمام غير دولتي در كنار گواهي اشتغال گواهي علمي دريافت و ارائه شود؟
 با وجود اين انتخاب تخصصي چگونه ميسر مي‎شود؟
 آيا ممكن است 21 سالگي كه احساس رأي‎داشتن با توجه به شكل‎گيري باسوادي، دانايي، تخصص و تجربه به وجود مي‎آيد، زمان مناسبي براي برگزيدن نماينده باشد؟
آيا در اين دوره با تعويض شناسنامه و حك تخصص، باسوادي، دانايي و تجربه شرط لازم است؟
آيا با اين شناسايي مي‎توان در انتخابات ورود پيدا كرد؟
 آيا انتخاب بايد طبق تخصص، توانايي و تجربه كه در شناسنامه حك شده برگونه عضويت تخصصي نامزدها انتخاب كند؟
 آيا برگزاري انتخابات تخصصي منهاي حزب ممكن است؟
 آيا احزابي كه در كشور وجود دارند براي اين امر نافع  خواهند بود؟
اگر نافع نباشند چه حزبي بايد طراحي شود كه به نيازهاي كشور پاسخ مناسب دهد؟
آيا كانون‎هاي تفكر برتر از احزاب خواهند بود؟
 آيا به جاي احزاب سياسي كانون‎هاي تفكر سياستي مناسب‎تر عمل مي كنند؟
بنابراين چه بايد كرد؟
 آيا تلفيق حزب با تفكر كانوني براي نياز امروز و فرداي كشور لازم است؟
با وجود اين تا چه اندازه براي تفكر كانوني در امر تقنين و اجراي قانون ارزش عملي قائل هستيم؟
به هر حال آيا تفكر در سياست امري لازم است؟ در سياست‌ها كنوني تا چه اندازه اثرگذار است؟