چرا سياستمدار نمي‎خندد؟

آيا خنديدن از نشانه سياستمدار است؟

آيا خنديدن امري لازم است؟

 چگونه مي توان سياستمداري را شناخت؟

 سياستمدار كيست؟
چه شاخصي او را به سياستمدار تبديل كرده است؟
آيا سياستمدار به مثابه سياست‌ها شناخته مي‌شود؟
آيا خنديدن و گريستن بخشي از سياست‌هاي يك سياستمدار است؟
 آيا خنديدن در شاخص‎ سياستمداري مي‌گنجد؟
چرا اين فرض نامحتمل است؟
آيا ممكن است نامعقول باشد؟
آيا ممكن است با اين شيوه سياستمداريرا بخنداند؟
خنداندن يك سياستمدار چگونه ممكن است؟
سياستمدار چه خنديدني را ترويج مي‎كند؟
 آيا ممكن است كسي نخندد و براي ديگران خنديدن به ارمغان آورد؟
آيا خنديدن و خنداندن كار سياستمدار است؟
آيا ميان آن دو تعارض منطقي وجود دارد؟
چگونه سياستمداري مي‎خندد؟
او بر چه چيزي مي‌خندد؟
آيا نوع خنديدن سياستمدار متفاوت است؟
آيا سياست با خنديدن همراه مي‎شود؟
چرا سياستمداري در چرخه سياست نمي‎خندد؟
آيا خنديدن با سياست‎ورزيدن متناقض است؟
آيا خنديدن به معناي شاد بودن است؟
آيا سياست شادان به معناي سياست خنده است؟
چه تفاوت معنايي ميان آنها وجود دارد؟
آيا سياستمدار با نخنديدن شادان است؟
سياستمدار در خنديدن و نخنديدن در چه مناسبات انساني قرار مي‎گيرد؟
آيا ترويج شادي با خنديدن صورت ميگيرد؟
آيا خنديدن به معناي زيركي است؟
اگر سياستمداري مي‎خندد در چه لايه اي از فكر سياسي و سياستي قرار دارد؟
آيا فريب سياستي اين سياستمدار كاري دشوار است؟
آيا همزمان ذهني كه فكر مي‎كند ممكن است كه بخندد؟
اگر قابل جمع نباشند ممكن است سياستمداري در موقع خنديدن فكر نكند؟
چنانچه سياستمداري فكر نكند در تصميم‎هاي كلان سياسي چه اتفاقي مي‎افتد؟
آيا تاكنون ديده شد كه سياستمداري در چرخه سياست بخندد؟
او به چه سياستي مي‎خندد؟
آيا سياستي كه نمي‎شناسد؟
آيا سياستي كه بر او تحميل شده؟
چگونه سياستي بر سياستمداري تحميل مي‎شود؟
اگر كسي در اين لايه از تفكر سياسي و سياستي باشد ممكن است كه در چرخه سياست بخندد؟
با وجود اين آيا سياستمدار مي‎خندد؟