چه سياستي سنگي است؟ در سياست سنگي، سياست‌ها اصالت دارند و توجه بر روي قدرت سياسي تمركز يافته و انسان فرع لازم آن به شمار مي‌رود. از نگاه ديگر دغدغه انطباق و سازگاري آن با طبيعت انساني موضوعيتي ندارد.

    سياست سنگي در شهر سنگي بنياد مي‌شود. اين سياست ساختار و ماهيتي از انسان را به تصوير مي‌كشد كه سراسر سنگ است. يعني در اين سياست قدرت سنگي اصالت دارد و قدرت انساني در پيرامون واقع مي‌شود.
    در سياست سنگي حكومت و دولت مبتني بر سنگ بوده و همه امور كشور سنگ‌محورانه خواهد بود. در اين دولت، انسان سنگي موضوع حكمراني و حكمراني نيز سراسر سنگي است.
    انسان سنگي با بنياد سياست‌هاي سنگي جامعه سنگي را ايجاد مي‌كند. در اين جامعه شهر سنگي برپا مي‌شود و انسان نيز هويت سنگي پيدا مي‌كند.
    از نگاه ديگر فرهنگ و تمدن نيز ساختار و ماهيت سنگي مي‌يابند تا سنخيتي ميان انسان سنگي و امور سنگي او به وجود آيد. در نظام سنگي مناسبات و مبادلات اجتماعي نيز براساس قانون سنگي خواهد بود. اين نظام كه چهارسوي سنگي دارد، تفكيك حكمراني آن نيز مبتني بر سنگ است. در اين حكومت اگر كسي جا مانده باشد، به هر حال جا مانده است. او به عنوان يك اصل اساسي موضوعيت ندارد و فقط كالبد انسان حق حيات دارد و با اين رويكرد سياست سنگي براي انسان سنگي طراحي شده است.