چه سياستي انساني است؟ سياست انساني به معناي وضع قانون اساسي و نيز ديگر قوانين بنيادين براساس طبيعت انساني است. در اين وضع اخلاق، وجدان انساني و جوهر و هويت انساني برپايه مناسبات زمانه مورد توجه قرار مي‌گيرد.

   انسان در سياست انساني موضوع اصلي حكمراني و حكمراني نيز سراسر فني معطوف به خرد سياسي و مفاهمه‌اي است. در اين حكومت انسان، وجدان انساني، عواطف، اخلاقيات و مناسبات انساني در محور توجه قرار دارند و امور انساني با آن حل‌و‌فصل مي‌شوند.
    سياست انساني با نگاه معطوف به انسان سياسي طراحي شده است. انسان سياسي در اين سياست به شهر انساني نياز دارد تا جامعه سياسي مبتني بر انسان به وجود آيد.
    در سياست انساني ماهيت انسان معنوي در دستور مطالعه قرار مي‌گيرد تا انسان قدسي موضوعيت پيدا كند. با اين سياست انسان هويت معنايي پيدا مي‌كند كه با مناسبات انسان ناب سازگار است.
   در اين سياست هر اتفاقي كه مي‌افتد به جوهر وجودي انسان مربوط مي‌شود. يعني جوهر انساني تعيين‌كننده سياست‌هاي اصلي انسان است. انسان با اين سياست هويت انساني و وجدان بشري را براساس علايق و فطرت انساني ترويج مي‌كند تا فرهنگ و تمدن انساني به وجود آيد.
    در اين نظام سياستي همه امور انساني خواهند بود. حكومت و دولت براي انسان و در خدمت انسان قرار مي‌گيرند. يعني هر چيزي براي انسان و بهزيستن اوست كه اين امر با فن حكمراني نظم سياسي مي‌يابد.