اين تهديدات چندجانبه و چندسويه بوده كه به شكل متنوع در جامعه ايراني پديدار شدند و در اين نوشتار به سرفصل‌هايي از آنها اشاره مي‌شود:

1-     فقر انسان سياسي

2-     ناپايداري جامعه سياسي

3-     خلاء قدرت سياسي

4-     عدم وجود مردان سياسي

5-     حاضر نشدن خرد در سياست

6-     سستي انديشه اقتصاد ملي

7-     مرگ انديشه سياسي و سياستي

8-     فقر تفكر كانوني و آينده انديشي

9-     خلاء تفكر ملي در مذاكرات بين‌المللي

10-  رزمايش سيطره ناداني بر دانايي