ايران براي برون رفت از بحران‌هاي كلان كشور علمي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و سرمايه انساني يك راه حل عملي مي‌خواهد.

اگر كسي براي مسائل دشوار ايران يك راه حل عملي نداشته باشد به صورت طبيعي بر چالش‌هاي بزرگ كشور مي‌افزايد. با اين حال رئيس جمهور بايد اهتمام ويژه به آينده‌نگري و آينده‌نگاري با رويكرد آينده‌پژوهي داشته باشد تا بتواند براي بحران‌هاي اساسي كشور كه نفس ملت را به تنگ آورده راه‌حلي ارائه دهد.

در شروع كار بايد با هدفمندي، متدولوژي، كشف روند تاريخي و درنگ در صورت مسائل، فهم روند كنوني كشور، كشف و فهم بحران‌ها و درنگ در اشكالات قانوني، اجرايي و براساس منطق تدبير و مديريت حكومتي اهتمام اساسي حساس باشد و با رويكرد فن حكمراني بجاي حكمراني خوب مسائل و بحران‌هاي اساسي كشور را دنبال كند.

رئيس جمهور فردا بايد با راه حل‌ها و طراحي سناريوهاي مختلف براي هر بحران پيش‌رو در مسائل كلان كشور كه در ذيل به آنها اشاره مي‌شود داشته باشد.

1-     بحران آب كشور

2-     بحران توسعه روستاها و خالي‌شدن مردم از روستاها

3-     بحران وضعيت كلان اقتصادي كشور و چالش‌هاي پيش‌رو

4-     بحران بزرگ و متورم شدن دولت

5-     بحران صندوق‌هاي بازنشستگي

6-     بحران بديهي كلان دولت داخلي و خارجي

7-     بحران مشكل اساسي بانك‌ها و آينده بانك‌هاي كشور

8-     بحران فقدان آمايش سرزمين

9-     بحران نحوه گسترش آموزش و پرورش

10-   بحران شناخت ظرفيت‌هاي انساني كشور

11-   بحران بهداشت و سلامت با محوريت طرح و تحول

12-   بحران آلودگي هوا

13-   بحران قاچاق

14-   بحران آسيب‌هاي اجتماعي كشور

15-   بحران دشواري سرمايه‌گذاري كشور