آيا مي‌دانيد كه پديده فقر تفكر اقتصاد ملي موجب پديداري چند بحران اقتصادي بزرگ در كشور شده است؟

1-اكنون انباشت سرمايه و منابع اقتصادي كشور در دستان اقليتي از جامعه متمركز شده كه آن نه از راه توليد سرمايه مولد كه به روش و منطق غير سرمايه‌داري به دست آمده است. اين شكل از انباشت سرمايه در كشور، بحران نابرابري ثروت و درآمد مصرف را به وجود آورده است.
2-در حال حاضر زنجيره انباشت سرمايه شكلي از كالايي‌سازي طبيعت شده كه براي فعاليت اقتصادي به ظرفيت‌هاي محيط زيستي نياز دارد كه اين مسئله در ابعاد وسيعي موجب تخريب محيط‌زيست در كشور شده است.
3-پديده كالايي‌سازي نيروي كار كه امروزه ظرفيت‌هاي محيط‌زيست را ارزان در اختيار مي‌گيرد. اين كالايي‌سازي در عمل به مطيع‌سازي نيروي كار در قبال كارفرمايان دولتي و خصوصي انجاميده است.
4-بحران ديگر سيطره فعاليت‌هاي نامولد اقتصادي بر فعاليت‌هاي مولد است. اين امر موجب كاهش فعاليت‌هاي معطوف به توليد، خدمات و نيز رشد فعاليت‌هاي بانكي شده است.
5-اكنون بحران اقتصادي كشور چنان عميق شده كه سيطره سرمايه‌داري تجاري بين‌المللي بر توليد ملي سايه انداخته است. در حالي كه در وضعيت كنوني، بازار ايران نه در اختيار كالاهاي داخلي كه در سيطره توليد‌كنندگان خارجي به ويژه چين، تركيه و هند قرار دارد. با اين حال در ايران امروز شكلي از زنجيره انباشت سرمايه به وجود آمده كه در عمل سيطره سرمايه‌برداري از خزانه ملي و در فقر نگه داشتنِ بازار كارگري بر سرمايه‌گذاري در چرخش اقتصاد ملي پديدار شده است.