مدافعان حكمراني خوب نبايد با اعمال قدرت دولتي، سازه اوليه فن حكمراني را در هم بشكنند و بدانند كه آينده حكمراني سراسر فن حكمراني است.

با اين حال من نسبت به آينده فن حكمراني سخت نگرانم و به شدت احساس مي‌كنم كه با كنفرانس حكمراني و سياستگذاري دولتي، مشت كوچك فن حكمراني در مشت بزرگ حكمراني خوب در حال خُرد شدن است.