بازگشت به فن حكمراني يك ضرورت انساني در تاريخ كنوني بشر است.

شايد راز عدم توفيق بشر امروز در چهارسوي حكمراني ناشي از اين واقعيت تلخ است كه اغلب حكمراني‌ها با فرض حكمراني خوب از اصل فن حكمراني فاصله گرفتند و در نتيجه بر گستره اين بيماري طاعون‌گونه افزودند. با اين حال لازم است يكبار ديگر به روزگار فن حكمراني بجاي فرض حكمراني خوب باز گرديم.