قدرت گرفتنِ بي‌مغزها در سازمان حكمراني نشانه فرار ذهن‌ها و مغر‌ها يا ناديده گرفتنِ آنها در روند سياست‌هاي بنيادين حكومتي است.