هواي كشور آلوده و تهران مرگ‌‌زده است. دود نفسِ تهراني‌ها را به بند گرفته و جالب اين كه سازمان محيط زيست به دنبال گواهي اشتغال است.
    من هرچند مي‌دانم كه تهران آلوده است، اما نمي‌دانم سازمان محيط زيست به دنبال چيست. مردم همه مي‌دانند كه هوا آلوده است، اما سازمان محيط زيست اين واقعيت تلخ را درك نمي‌كند يا خود را نادان فرض مي‌كند.
 آيا دوستان اين سازمان در خوابند يا در خوابگردي شناورند.
    براستي در سازمان محيط زيست چه مي‌گذرد؟
    چرا اين سازمان دراداره ستاد خود بازمانده است؟
    با وجود اين چه انتظاري كه در انديشه احياي محيط زيست كشور باشند.
    به هر حال چه بايد كرد؟
    آيا بايد به دنبال اصلاح اين سازمان رفت؟
   اصلاح اين سازمان را از كجا بايد شروع كرد؟
اصلاح سازمان محيط زيست بيش از هر چيز مديريتي و تخصصي است. با وجود اين فقر مديريت زيست محيطي و دانش و فناوريِ زيست محيطي بنياد اين سازمان را به ويرانه‌اي بدل كرده است.
    در نوشتار بعدي به اين موضوع مي‌پردازيم.