وزارت گردشگري يك ضرورت ملي است. اين ضرورت براي همه سطوح جامعه سياسي قابل فهم است، هرچند برخي از مديران ارشد حكومتي از تشكيل يك چنين وزارتي امتناع مي‌ورزند كه گويا منافع آنان به خطر مي‌افتد، اما اين نكته نبايد جدي گرفته شود.

    وزارت گردشگري همتراز وزارت نفت و گاز براي اقتصاد ملي نافع است، هرچند آن حوزه نيز با فقر مديريت حكومتي مواجه بوده و در عمل به زيان ملي بدل شده است.

    اين وزارتخانه توجيه اقتصاد ملي و هويت فرهنگي براي كشور دارد. در عين حال لازم نيست وزارتخانه‌اي بر وزارتخانه‌هاي كشور افزوده شود، چه بسا با تلفيق وزارت ورزش با وزارت گردشگري كه تا حدودي كاركرد همسو دارند، رعايت سقف وزارتخانه‌ها نيز اعمال خواهد شد. ضمن اين كه وزارتخانه مستقل براي ورزش توجيه ملي ندارد و در حد يك معاونت وزارتي كافي مقصود است.