با اين فصل از زندگي بايد درست مواجه شد و به نيكي نوشته‌هاي حسيني را خواند. از نظر من در جنبش اربعين چند اتفاق مهم رخ داده كه بنيادين و اثربخش بوده است:
    الف: اصلاح فهم شيعي در خودآرايي و خودشكفتن و به شگفتي برانگيختن اذهان و افكار انسان‌ها.
    ب: اصلاح فهم مسلمانان نسبت به تفكر شيعي كه شيعه با افكار و منطق جاودان خود به ميان آمد و گفتگو را با منطق اصلاح ديني در دستور قرار داد، هرچند دشمنانش بجاي گفتگو آهن را برگزيدند.
    ج: اصلاح فهم روشن‌فكران شرقي و غربي كه به سختي بر سر چشمه تفكر حاضر مي‌شوند. اين گروه اغلب زماني دانا خواهند شد كه همه دانا شدند.
    د: اصلاح فهم نخبگان كه شيعه يك تفكر جامع درباره انسان و جهان است. در اين تفكر منشور جامع كشورداري وجود دارد كه از آن به سياستنامه امام علي(ع) ياد مي‌شود.
    ه: تفكر حسيني مدل اصلاح طلبانه است كه گاندي بزرگ اين اصل بنيادين را به نيكي فهم كرده است.