روزنامه چگونه خوانده مي‌شود. خوانش روزنامه‌ها به دو صورت ممكن است. يكي با واژگان، كلمات و جملات و ديگر با خردمندي پس زمينه‌هاي اين جملات به خوانش در مي‌آيد.

در روزنامه خواني هر دو خوانش امري لازم و تكميل‌كننده يكديگرند و در عين حال هيچ يك براي كسب دانايي كافي نيستند. روزنامه‌ها داده‌هاي اوليه در اختيار ذهن مي‌گذارند و پژوهش‌ها و تأملات بعدي از اينجا شروع مي‌شوند.
    روزنامه‌ها چيزي نمي‌گويند و فقط گفته‌ها را مي‌نويسند تا دوباره خوانده شوند. يعني با روزنامه‌ها خوانشي از نوع پس خوانش صورت مي‌گيرد.
    روزنامه‌ها اشاره به گويش گفته‌ها دارند. با روزنامه چيزي خوانده مي‌شود كه خوانده شده‌ است. يعني در روزنامه‌ها خوانده شده‌ها دوباره نوشته مي‌شوند.
    روزنامه‌ها با پيام حق حيات دارند. اگر پيامي نباشد، روزنامه‌ها از مدار حيات معقول و محسوس فرو مي‌افتد. پس قوام روزنامه‌ها به توان‌مندي پيام آنها مربوط مي‌شود.
    به هر حال روزنامه‌ها دايره‌هاي سرگردان دانايي به حساب مي‌آيند. اين دانايي‌ها نه دانسته و نه نادانسته‌ و در عين حال در ارتباط با دانسته‌اند.