آيا مي‎دانيد عقل نفتي بيمار است؟
چرا عقل نفتي بيمار شده است؟
آيا دليل خاصي براي اين بيماري وجود دارد؟
آيا بيماري عقل نفتي به عقل گازي نيز سرايت كرده است؟
چه تصويري از عقل نفتي وجود دارد؟
آيا ما تصوير درستي از اين بيماري در ذهن وجود دارد؟
چرا در ارتباط با اين بيماري سياست‎انديشي نشده است؟
بيماري عقل نفتي در كجاست؟
چگونه سرفصل‎هاي آن قابل خواندن است؟
چگونه سازوكار اصلاح عقل نفتي ميسر مي‎شود؟
روش به كارگيري عقل نفتي چگونه است؟
آيا در مراكز علمي، پژوهشي و ستادي اين عقل به كار گرفته شده است؟
اگر عقل نفتي به كار گرفته شده، چرخه خام‎فروشي به چه معناست؟
آيا خام‎فروشي پايان عقل نفتي است؟
چه اصراري است كه خام‎فروشي صورت گيرد؟
آيا اين اصرار ناشي از فقر عقل انرژي است؟
اين فقر از چه زماني بر وزارت نفت و گاز كشور سايه انداخته است؟
آيا راه برون‎رفتي از اين بيماري وجود دارد؟
آيا با وجود اين بيماري مي‎توان از عقل نفتي در سياست‎هاي نفتي سخن گفت؟
چه بايد كرد؟