رسانه در تضاد با نظارت است و در سامانه جامع نظارتي نمي‌گنجد. از اين رو آنچه به اين نام گفته مي‌شوند رسانه‌هاي مسخ شده‌اند.

 رسانه‌هاي مسخ شده عنوان رسانه‌اي و كاركرد غير رسانه‌اي دارند. البته اين رسانه‌ها در نمايشگاه سامانه جامع رسانه‌اي ثبت و ضبط مي‌شوند.
رسانه نظارتي در واقع نمادهاي نمايشگاهي محسوب مي‌شوند و كاركردهاي اقتضايي دارند. اين رسانه‌ها در چارچوب سامانه رسانه كشور مي‌آيند و نيامده رخت بر مي‌بندند.
رسانه‌هاي واقعي سرفصل‌هاي آگاهي و در مواردي گواهي محسوب مي‌شوند. اين رسانه‌ها با فهرست درخواست‌ها و مجوزها رسانه خوانده نمي‌شوند و خوانش آنها به فكر رسانه‌اي معطوف است. اين فكر مدتي است از روش‌گاه نمايش رسانه‌اي بيرون رفته و هويت خود را از دست داده است.
فكر رسانه‌اي در سامانه جامع رسانه‌اي نمي‌گنجد و كسي توفيقي در رام‌كردنش ندارد. اين فكر با ملاحظاتي مي‌آيد و با ملاحظات كاركردي ديگر از ميان مي‌رود.
با اين اصل رسانه نماد نمايشگاهي از افكار خبري است. اين نمايشگاه از روش‌گاهي برخوردار است كه با زبان رسانه‌اي قابل گفتن، نوشتن و خواندن است.