ايده نوفهمي با بازتعريف و نيز بازشناسي و بازانديشي در واقعه عاشورا ميسر مي‌شود.

 اين تلقي افكار نوي را در اذهان عمومي و نخبگي شكل مي‌دهد تا تصور و تصديقي مبتني بر تفكر به وجود آيد. در اين نوفهمي چند ايده اوليه وجود دارد:
الف) ايده اصلاح فاهمه براساس منطق انساني و ديني كه تحولات ساختاري بايد در بنيان افكار انساني به وجود آيد.
ب) ايده احياي فكر ديني برپايه ايده احياي ذهن انساني تا فكر با زبان ديني به باور واقعي از رخداد عظيم عاشورايي دست يابد.
ج) پيكار با بي‌فكري، بي‌ديني و مبارزه با ترويج باورها و گرايش‌هاي ضد ديني است. امام حسين(ع) از راه اصلاح فاهمه به دنبال هويت انساني و فكر شديني بوده است. اين راهبرد روند انقلاب حسيني را همچنان در دستور خرد و احساس انساني نگه داشته است.
د) رساندن پيام الهي با تمامي وجود به انسان كه اين اصل را با طرح و نقشه دنبال كرده تا دين پاك را براساس آگاهي و گواهي ديني در اختيار علاقه مندان قرار دهد.