چه كسي راست مي‌گويد؟ خدا راست مي‌گويد و همه راست را مي‌گويد.