تفكر در كجا وجود دارد؟ تفكر در جايي وجود دارد كه حيرت سايه بيندازد و همه وجود انسان را درگير كند.