آيا خدا در تصوري مي‌گنجد؟ خدا در تصورها به دليل اصل محدويت وجودي و فقر دانايي نمي‌گنجد، اما هيچ تصوري از وجودش خالي نيست و او در همه حال و در جا حاضر است.