خدا چگونه دانايي است؟ خدا دانايي است كه ناداني ندارد و در او همه چيزها كنوني است.