آيا هوش مصنوعي مي‌تواند بجاي هوش طبيعي قانون وضع كند؟
آيا ممكن است داده‌هاي پژوهشي بجاي هوش طبيعي به هوش مصنوعي داده شوند و اين هوش با اصل حسابگري دقيق قانون درست و توانا وضع كند؟