آيا سواد مي‌تواند جايگزيني مناسب براي دانايي باشد؟ سواد ابزار توضيح دانايي است و براي دانايي به كار گرفته مي‌شود و اساساً كاركرد علائمي دارد.

چرا اين جايگزيني بي‌درنگ در دستور قرار گرفت؟ فقرِ منطق دانايي و دشواريِ دستيابي به اين منطق بر اين واقعيت تلخ امروزي صحه گذاشته است.
آيا انحرافي در راه تفكر رخ داده است؟ اكنون راه تفكر با تصور آن جابجا شده و در نتيجه منطقِ تفكر در مسير ديگري واقع شده است.
به هر حال چرا سوادگرايي در كشور در سطوح متفاوت دانشگاهي و حوزوي ترويج مي‌شود؟ سوادگرايي ابزار مناسبي براي سهولت در دستيابي به گواهي اشتغال است. ترويج اين واقعيت موجب شد كه همچنان بر دامنه كوير خردمندي، تفكر و دانايي كشور افزوده شود.