كتابهايي كه تاكنون نوشته و منتشر كردم به مباحثي مانند مفاهمه فلسفي، فلسفه سياسي و فلسفه فكر يا فكر بنيادين مربوط مي‌شوند.     مفاهمه‌هاي فلسفي شامل «تفكري در فلسفه دكارت، بازانديشي فلسفه كانت، بازشناسي فلسفه ابن‌سينا و رمزگشايي فلسفه هستي» مي‌شوند. در مفاهمه‌ها هدف اصلي بازفهمي افهام گذشته و روي آوردن به انديشيدنِ مفاهمه‌اي و نيز احياي انديشه‌هاي از دست رفته يا فراموش شده است.     فلسفه سياسي به آثاري نظير «مباحثي در منطق حكومتي، پژوهشهاي حكومتي، و حكومت قانون» پيوند دارد. در فلسفه سياسي دو نكته انسان سياسي و فن حكمراني در دستور تفكر قرار داشته تا هم به فن حكمراني در عرصه مديريتي توجه شود و هم انسان سياسي محور حكمراني قرار گيرد تا حكمراني براساس انسان سياسي بنا شود.    فلسفه فكر يا فكر بنيادين به «تالار آگاهي و گواهي، گشايشي در جهان تفكر، منطق بنيادين فكر، اصول فكر انساني» و نيز كتاب در دست انتشار «قانونهاي بنيادين فكر» مربوط مي‌شود. در فلسفه فكر يا فكر بنيادين عمده توجه بر اين بود كه انسان دوباره فكركردن را تجربه كند و مسئله فكر براي انسان فكربرانگيز شود و آدمي در اين تكاپوي فكري بداند كه هركس عصاره فكر خودش است.

 

 

 

 دريافت فايل كتاب بازشناسي فلسفه ابن‌سينا 

   

 دريافت فايل كتاب فلسفه ذهم و معني

  

 دريافت كتاب رساله هوش انساني