چامسكي باسواد است. او سرمشق سياسي و سياستي مي‌نويسد و ديگران را به مشق‌نويسي مي‌خواند تا امكان تفكر براي سرمشق‌نويسي از آنان گرفته شود.

چامسكي تاكنون چنان سرمشق نوشته كه ديگران را ناخواسته در تنگناي مشق‌نويسي قرار داده است. وي با غرور مشق‌نويسي را براي انسان غيرغربي ترويج كرده و مدل سياست پيش‌دستانه او مبتني بر اين واقعيت طراحي شده است.
    چامسكي در جهان سياست مي‌داند كه چه سياستي را دانسته است. او حد و حدود و تأثيرگذاري سياست‌هاي خود را مي‌شناسد و برشانه دانايي به پيش مي‌رود. وي با به كارگيري اين راهبرد به سياست‌هاي پيش‌دستانه روي آورده و نقش ممتازي در احياي قدرت كنوني آمريكا ايفا كرده است.
    چامسكي در فهم قدرت از سه لايه سياست، ادبيات و فلسفه وارد فرايند انديشيدن شده است. او در سياست از چتر قدرت آمريكا بر جهان، حاكميت بر رسانه‌هاي بين‌المللي، تبيين آمريكاي امروز، طرح نظام جهاني و قانون مشروع و نامشروع سخن گفته است. وي تلفيقي بين زبان و انديشه به وجود آورد و آن را در مدل سرشتي آميخته و تبيين كرده كه زبان ريشه فطري دارد. وي با اين نگاه وارد فلسفه ذهن شده و از ساختهاي زبان و ذهن سخن به ميان آورده و آن را در تفكر سياسي به كار گرفته است.
    چامسكي با اين زمينه فكري به نيكي دريافته بود كه تفكر سياسي در وضع و فهم سياست‌ها اصل اول است. وي با اين سياست بنيان‌هاي ديگر سياست‌هاي اعلامي يا اعمالي را طراحي كرده است.
    چامسكي با اين راهبرد سياست‌هاي اعلامي پيش‌دستانه را در جنگ‌هاي پيش‌دستانه مفهومي كرده است. او با فهم و طرح اين واقعيت به تعميق سياست‌هاي آمريكايي در جهان جديد كمك كرده است.
    سياست‌هاي چامسكي هم عميق و اثرگذار بودند و هم در سطح وسيعي عملياتي شده‌اند. وي هرچند در چرخه سياست كنوني قرار نگرفت، اما سياست‌هاي نوشته و نانوشته را با هوش‌مندي در دستور كار سياستمداران آمريكايي قرار داده است.
    چامسكي در دوره كنوني سياستمداري سياست‌ساز، خردمند و با ذهني ممتاز است. در عين حال در جهان كنوني چنان خودآرايي كرده كه تا حدودي مقبوليت جهاني به دست آورده است.
    وي در ايران نيز كورسويي از حيات دارد و شگفت اين كه مقبوليت عام و خاص يافته است. اين مشكل زماني جدي خواهد بود كه كم‌تر كسي ديده شده كه به دنبال خوانشِ پس زمينه‌هاي ذهن چامسكي باشد. اين خوانش اصل اول در سياست است كه به سياستمداران خردمند و فكور كمك مي‌كند تا پس زمينه‌هاي سياست‌هاي آمريكايي را بخوانند و با آگاهي و نيز با چشمان گشوده از واقعيت‌ سياست‌هاي كنوني اين كشور برپايه دانايي و مبتني بر عقل سياسي و مفاهمه‌اي تصميم به مثابه انصاف، خرد و فكر گرفته شود.