آيا بازطراحي اين دفتر سياسي امري لازم است؟ چه چيزي بر اين بازطراحي ضرورت بخشيده است؟

آيا ممكن است اين دفتر از وظايف اصلي خود بازمانده باشد؟
وظايف اصلي اين دفتر كدامند؟
آيا اين دفتر سياسي در اجراي وظايف خود توفيق داشته است؟
اين دفتر تاكنون چه كاركردي داشته است؟
آيا اين دفتر كاركرد باسوادي دارد؟
آيا اين كاركرد به معناي برخورداري از قابليت خواندن، نوشتن و گفتن است.
چگونه ممكن است اين دفتر در مدار دانايي قرار گيرد؟
آيا اين راهبرد سنجيده است؟
آيا به كمك بازطراحي سياستي اين دفتر سياسي مي‌آيد؟
اين دفتر تا چه اندازه در فهم و بازفهمي منافع و امنيت ملي موفق بوده است؟
آيا از تفكر بهره جسته است؟
آيا تفكر را در چرخه ديپلماسي كشور نهادينه كرده است؟
آيا اين دفتر فهم سيال و منعطف از سياست‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي دارد؟
تا چه اندازه توانسته پيچ و مهره‌هاي مسائل بين‌المللي را باز و بسته كند؟
آيا به لحاظ تفكر بنيادين توانسته سياست‌هاي بين‌المللي را تبيين كند؟
آيا فهم روشن از سياست خارجي دارد؟
اين فهم تا چه اندازه گوياست؟
آيا با اين افهام مي‌توان به تصميم سياستي دست يافت؟
آيا در آشناشدن و نيز آشناكردن افكار عمومي به ادبيات بين‌الملل سياسي موفق بوده است؟
آيا به اجراي سياست‌هاي كشور در روابط بين‌الملل كمك كرده است؟
چرا اين دفتر با تفكر سياسي و سياستي در حوزه ملل بازمانده است؟
آيا از تفكر سياسي و سياستي فقط عنوانش استفاده شده است؟
به هر حال چه اموري موجب عدم توفيق اين دفتر سياسي شده‌اند؟
آيا اميدي براي فرداي ناآمده اين دفتر در روابط بين‌الملل وجود دارد؟
آيا اين دفتر ناخواسته دستخوش خود اشتغالي شده است؟
آيا بجاي تفكر در سياست‌ها بنيادين ملل به ستاد پژوهشي فرو رفته است؟
اين دفتر تاكنون درباره چه ايده‌اي پرداخته و آن را به نتيجه رسانده است؟
آيا تاكنون ايده و مفهومي از سياست را خود ساخته است؟
چرا از اين قابليت سياسي و سياستي ناتوان است؟
آيا در نوبنيادي مفاهيم بنيادين سياست خارجي توفيق داشته است؟
چرا اين توفيق در هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است؟
آيا توانسته خرد را در سياست خارجي هموار كند؟
تا چه اندازه خرد و تفكر بر ديپلماسي سياسي سايه افكنده‌اند؟
به هر حال علل ناكارآمدي و عدم توفيق اين دفتر در عرصه خرد سياسي و تفكر سياسي چيست؟
آيا خرد در سياست خارجي لنگر انداخته است؟
آيا تفكر در مغز سياست خارجي نفوذ كرده است؟
اين نفوذ تا چه اندازه كارآيي داشته است؟
آيا ممكن است به كلي چنين اتفاقي رخ نداده باشد؟
با وجود اين آيا خرد و تفكر به كمك سياست خارجي آمده‌اند؟
آيا سياست‌هاي كنوني از خرد، فكر و منطق انديشه تقويت مي‌شوند؟
چرا خرد و سياست در سياست خارجي فلج شده‌اند؟
به هر حال چه بايد كرد؟
آيا راه‌هاي رفته از قابليت دفاع‌پذيري برخوردارند؟
براي دفاع‌پذيري از راه‌هاي نارفته چه بايد كرد؟
آيا به كارگيري روش خرد در سياست امري لازم است؟
با اعمال اين سياست چه اتفاقي در ديپلماسي مي‌افتد؟
آيا ممكن است به تعميق سياست‌هاي مفاهمه‌اي در ديپلماسي سياسي كمك كند؟
آيا مي‌دانيم كه سياست‌هاي مفاهمه‌اي چگونه سياستي‌اند؟
آيا از ميزان تأثيرگذاري آنها چيزي مي‌دانيم؟
اگر نمي‌دانيم ما در كجاي سياست كنوني جهان واقع شده‌ايم؟