(پيشنهاد يك وزارتخانه به مجلس و دولت)

    وزارتخانه بزرگترين سازمان برنامه‌ريزي و اجرايي يك دولت مدرن است. دولت‌ها با برنامه‌ها و نوع اجراي روشمند آنها شناخته مي‌شوند. برنامه‌هاي دولت به وزارتخانه‌ها مربوط مي‌شود.

     با اين برداشت هرچه وزارتخانه‌ها به شيوه روش‌مند تجميع شوند و امور برنامه‌اي خود را با معاونت‌ها حل‌و‌فصل كنند، در عمل با توفيق بيش‌تري همراه خواهند شد و چرخه دولت با سلامت بيش‌تري چرخيده و كارآمدتر مي‌شود.

    وزارتخانه‌ها به مثابه كانون تفكر و مخزن انديشه دولت‌ها به حساب مي‌آيند. اگر دولتي فاقد ذهن كانوني و تفكر و منطقي در سازمان حكمراني باشد به كلي از دانايي و توانايي در امور كشورداري دست شسته است.

    وزارتخانه ذهن و مغز، هسته مركزي دولت به حساب مي‌آيد و دولت با سازه وجودي آن فهم و مفهوم مي‌شود. اين وزارتخانه به دنبال مديريت ذهن و مغز شهروندان در راستاي ارتقاي تفكر عمومي، خردمندي و استفاده از مواهب آنها در حيطه علم، فناوري، فرهنگ، سلامت جسماني و روحي در حوزه انساني و مهندسي آن است. در اين حوزه، انسان موضوع اصلي و مهندسي‌كردن موضوعي لازم آن است.

    نكته ديگر تعليم و مديريت انساني براساس حكمراني برتر در اداره امور كشور است. در اين جامعه علم، فناوري، فرهنگ و سلامتِ وانهاده امري ممنوع است و اصل پيدايي همه امكان‌ها براي شكل‌گيري و ارتقاي كارآمدي در چرخه حكمراني خواهد بود.

    وزارتخانه مزبور شامل سازمان وزارتي آموزش و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت و درمان، فرهنگ و ارشاد، ورزش و معاونت‌هايي مانند علمي، گردشگري و ديگر معاونت‌هايي از اين شمار خواهند بود. تجمع اين وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، معاونت‌ها و تبديل آنها به وزارتخانه ذهن و مغز موجب شكل‌گيري مديريت واحد فكر و علم در كشورداري مي‌شود و براساس اين پنج وزارتخانه و چند معاونت، مدلي از وزارتخانه واحد با مديريت فكري و علمي در كشور به وجود مي‌آيد.

    با اين نگاه پيشنهاد مي‌شود كه دولت و مجلسِ قانونگذاري كشور با تجميع وزارتخانه‌ها و معاونت‌هاي مزبور به تأسيس وزارتخانه راهنماي ذهن و مغز اقدام نمايند تا مديريت برنامه‌ريزي و اجراي برنامه‌هاي دولت براي ارتقاي رشد و توسعه ذهن و مغز با رويكرد فكري و علمي در اداره امور كشور باشد.