آيا مي‌دانيم به كجا مي‌رويم؟ ما در راهي دانسته و نادانسته مي‌رويم و كسي نمي‌داند كه سرانجام به كجا مي‌رسيم.

اين رفتن و ندانستن براي جامعه سياسي هراس‌انگيز است و ممكن است دودش جانش را خفه كند. با اين برداشت كسي مي‌داند كه به كجا مي‌رود كه دانسته باشد از كجا بايد آغاز كند. بنابراين آيا ما مي‌دانيم كه از كجا بايد آغاز كنيم؟