ايده اقتصاد ملي ناشي از سه اصل بنيادين است كه به كمك انسان اقتصادي مي‌آيند.

   الف) توليد مولد كه موجب بهبود كسب‌و‌كار در جامعه اقتصادي مي‌شود.
   ب) صادرات مولد و حذف رانت اقتصاد سياسي و نيز خام فروشي نفت و معادن كه به كمك توليد اقتصاد پويا مي‌آيد و موجب تقويت غرور ملي در جامعه انساني مي‌شود.
   ج) واردات مولد تكنولوژي يا واردات مواد اوليه‌اي كه اجتناب‌ناپذير است
   با اين تلقي بايد به سه نكته اساسي در عرصه اقتصادي توجه شود:
   اول) سرمايه مولد بجاي انباشت سرمايه ناشي از رانت.
   دوم) اصل مفيد بودن سرمايه بجاي انباشت سرمايه زيان‌آور در جامعه اقتصادي.
   سوم) بهبود كسب‌و‌كار براساس منطق صادرات و واردات.
   به هر حال اقتصاد ملي به عنوان يك اصل بنيادين بايد منطق داشته باشد. اين منطق را دانشكده‌هاي اقتصاد بايد به وجود آورند كه امروزه انتظار داشتن از آنها به دليل فقر تفكر و منطق اقتصادي تصوري ساده‌لوحانه است.