انسان موضوع اصلي حكمراني و حكمراني سراسر فن است.

ايده انسان سياسي، ص 30 

باز اندیشی فلسفه کانت

كانت فيلسوف دوران مدرنيته است و در ابعاد وسيعي واجد برجستگي‌هاي خاص خود است. او از انسان شايسته‌اي سخن مي‌گفت كه سرور احساسات و عقلانيات خود باشد تا با احياي منطق براساس گرايش‌هاي منطقي زندگي كند. چنين ايده‌اي در فضاي وضعي فلسفه از او به عنوان يك فيلسوف ممتاز در عصر جديد ساخته است.

     مطالعات كانت‌شناسي ذهن را به دو نكته اساسي توجه مي‌دهد. يكي دشواري فهم آثار كانت كه از پيچيدگي شگفت‌انگيزي برخوردار است. ديگر طرح پرسش‌هاي نوين و فراگير كه كمتر ذهني نسبت به آنها حساس شده است. اين مطالعات روح آثار و مفاهمه تفكر كانتي را ساده و قابل فهم مي‌سازد و استدلال‌هاي فلسفي او را در قالب مبادي روشن بيان مي‌كند.

 

 درنگی درباره کتابها